INTERN REGLEMENT 

update  20 maart 2022

Van de Wielerclub BRASSCHAATSE WIELERTOERISTEN vzw

Het huishoudelijk reglement kan worden aangepast door het bestuur van de club, in het kader van de huidige normen en wegcode.

Aanpassingen op het huishoudelijk reglement worden aan alle leden schriftelijk kenbaar gemaakt en zijn onmiddellijk van toepassing na verdeling.

Het huishoudelijk reglement moet door iedereen nageleefd en gerespecteerd worden, de inhoudelijke tekst wordt door het bestuur aanzien als bindend bij eventuele discussies of onenigheden.

 

A. Juridisch aspect

Art. 1 Het doel van deze wielerclub is om met alle middelen die tot haar beschikking staan, mede te werken aan de ontwikkeling van de Belgische wielerbeweging en dat vooral op recreatief gebied. Zij verbindt zich om stipt de statuten en de reglementen na te leven en ontzegt zich iedere binding met een politiek of godsdienstig karakter.

 

Art 2. De wielerclub of het bestuur draagt niet de minste aansprakelijkheid en kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij hetzij ook welke fout door één harer leden begaan of bij om het even welk ongeval, fout of onregelmatigheid bij het inrichten van enige sport- of nevenactiviteiten. Het bestuur heeft een specifieke verzekeringspolis afgesloten voor het geval er toch een betwisting zou zijn.

Elk lid MOET aangesloten zijn bij een erkende Belgische wielerbond en moet zelf een eigen BA verzekering afsluiten, de keuze van het lid is vrij maar onze club heeft hier gekozen voor “Vlaamse Wielrijdersbond”

 

Art 3. De wielerclub wordt bestuurd door een raad van bestuur zoals in de statuten voorzien is. De huidige bestuurders zijn de volgende:

Voorzitter:                         Christoph De beukelaar

Secretaris:                      Dirk Van Hoomissen

Penningmeester:             Gust Antonissen

Bestuurslid                       Joannes Vos

Bestuurslid:                    Pascale Decoo

Bestuurslid:                    Sammy Reynaert

Bestuurslid:                      Koen Matthysen

Bestuurslid:                      Maaike De Tollenaere

Zij hebben een mandaat van 5 jaar tot de Algemene vergadering van januari 2026

 

Art 4. De minimumleeftijd van elk lid wordt vastgesteld op 16 jaar, jongeren die via hun ouders zijn aangesloten bij de Vlaamse wielrijdersbond en daardoor ook verzekerd zijn mogen meerijden mits de toestemming van een ouder of een voogd.

 

Art 5. Elk lid heeft een kopie ontvangen van de statuten en van het huishoudelijk reglement van de Brasschaatse Wielertoeristen vzw, verklaart kennis hiervan genomen te hebben en verbindt zich deze strikt na te leven.

 

B. Sportief aspect

Art 6. Elk lid moet, indien de club deze ter beschikking stelt, de clubkledij aanschaffen en dragen bij elke gezamenlijke gelegenheid die de club organiseert. Hierbij is het dragen van een valhelm verplicht.

 

Art. 7 Iedere fietser zorgt voor zijn/haar eigen race-fiets ; deze fiets dient in goede staat te zijn conform de wettelijke bepalingen om toegelaten te worden in het wegverkeer. 

Deelnemers met niet conforme fietsen of fietsen die de veiligheid van andere deelnemers in het gedrang kunnen brengen, kunnen worden geweigerd tot deelname.

Vanaf 2024 worden Elektrische of E-bikes toegelaten op voorwaarde dat het om een elektrische koersfiets of MTB gaat

De elektrische fietser dient achteraan te rijden en zich aan te passen aan de niet elektrische fietsers.

Speed Pedelec is geen optie.

 

Art. 8 Ieder lid betaalt jaarlijks lidgeld, dit op het einde van het lopende jaar zodat tegelijkertijd ook het lidgeld aan de VWB voor het volgende jaar kan betaald worden.

Het lidgeld voor onze club bedraagt op huidig moment 36 euro maar kan steeds met een volgende algemene vergadering aangepast worden tot een max van 100 euro.

Ieder fietser is pas lid als hij of zij ook effectief lidgeld heeft betaald.

Lidgeld kan voor nieuwe leden ook steeds in de loop van het jaar betaald worden.

 

Art. 9 Personen die zich willen aansluiten bij de club mogen max. 3 maal meerijden, waarbij zij achteraan aansluiten en de wegcode respecteren. Indien ze dan besluiten lid te worden moeten ze lidgeld betalen zowel voor de club als voor de VWB en zich gedragen naar de geldende regels van onze club. Indien ze nog niet zijn aangesloten dient er wel op gewezen dat ze op eigen risico meerijden en dat de club nooit verantwoordelijk kan gesteld worden..

 

Art. 10 Om eventueel een tussenkomst te verkrijgen van de club bij het aanschaffen van de

clubkledij wordt vanaf het jaar 2022 een puntensysteem gehanteerd, waarmee je punten kan sparen door wekelijks met de club mee te rijden, door sponsors aan te brengen en door aan de activiteiten van de club deel te nemen. Ook begeleiding tijdens " Spring Op Je Fiets" , een initiatief van de Brasschaatse Sportdienst, levert punten op.

Het puntensysteem wordt vanaf 2024 niet langer voortgezet.

 

Art.11 Ieder fietser in onze club mag de koppositie innemen maar moet hierbij ten allen tijde rekening houden dat de snelheid niet hoger zal zijn zodat ieder deelnemend lid kan volgen. Onze oudere clubleden kunnen in een groep apart rijden. Op leden met pech wordt steeds gewacht en worden steeds geholpen.

Bij moeilijke weersomstandigheden worden de minder ervaren renners steeds uit de wind gezet of eventueel geholpen door de sterkeren.

 

Art.12 Ieder lid die deelneemt aan een officiële clubuitstap dient zich te houden aan de regels van ons huisreglement en aan de geldende wegcode. Indien dit niet gebeurt zal het desbetreffende lid eerst een waarschuwing krijgen en bij een volgend voorval kan het bestuur een passende sanctie voorzien. Een lid dat door het bestuur uit de club wordt gezet wegens meermaals ongepast of onveilig gedrag zal de betaalde lidgelden niet kunnen terug eisen.

 

Art. 13 Het gebruik van een G.S.M. toestel tijdens het rijden is ten strengste verboden.

 

Art. 14 De titel van erelid kan toegekend worden, na beslissing van de raad van bestuur, aan elk gewezen effectief lid.

 

Art 15. De raad van bestuur vergadert minstens éénmaal per drie maanden, op eenvoudige uitnodiging.

 

Art 16. Op de tweede zondag van de maand januari zal jaarlijks de algemene vergadering plaats hebben, tijdens dewelke de voorzitter, de secretaris en de penningmeester verslag zullen uitbrengen over hun werkzaamheden van het afgelopen jaar. Op de vergadering zal dan ook de wielerkalender van dit jaar besproken worden. 

 

Brasschaatse Wielertoeristen v.z.w.  -  Sparrenlaan 19  2930 Brasschaat  -  Rekening nr. : BE 49 9796 2068 0571

© 2024 BRASSCHAATSE WIELERTOERISTEN VZW