HOME » Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

update  01/02/2018

 

1.   Elk lid moet, indien de club deze ter beschikking stelt, de clubkledij aanschaffen en dragen bij elke gezamenlijke gelegenheid die de club organiseert. Hierbij is het dragen van een valhelm verplicht.

 

2.  Iedere fietser zorgt voor zijn/haar eigen race-fiets ; deze fiets dient in goede staat te zijn conform de wettelijke bepalingen om toegelaten te worden in het wegverkeer. Deelnemers met niet conforme fietsen of fietsen die de veiligheid van andere deelnemers in het gedrang kunnen brengen, kunnen worden geweigerd tot deelname. Electrische of E-bikes worden voorlopig nog niet aanvaardt in onze club.

 

3.  Ieder lid betaald jaarlijks lidgeld, dit op het einde van het lopende jaar zodat tegelijkertijd ook het lidgeld aan de VWB voor het volgende jaar kan betaald worden. Het lidgeld voor onze club bedraagt op huidig moment 30 euro maar kan steeds met een volgende algemene vergadering aangepast worden tot een max van 50 euro. Ieder fietser is pas lid als hij of zij ook effectief lidgeld heeft betaald. Lidgeld kan voor nieuwe leden ook steeds in de loop van het jaar betaald worden.

 

4.   Personen die zich willen aansluiten bij de club mogen max. 3 maal meerijden, waarbij zij achteraan aansluiten en de wegcode respecteren. Indien ze dan besluiten lid te worden moeten ze lidgeld betalen zowel voor de club als voor de VWB en zich gedragen naar de geldende regels van onze club. Indien ze nog niet zijn aangesloten dient er wel op gewezen dat ze op eigen risico meerijden en dat de club nooit verantwoordelijk kan gesteld worden..

 

5.  Om eventueel een tussenkomst te verkrijgen van de club bij het aanschaffen van de

clubkledij moet men minstens 14 maal in het seizoen hebben meegereden in clubverband.

 

6.  Ieder fietser in onze club mag de koppositie innemen maar moet hierbij ten allen tijde  rekening houden dat de snelheid niet hoger zal zijn zodat ieder deelnemend lid kan volgen. Onze oudere clubleden rijden in een groep appart. Op pechlijders wordt steeds gewacht en worden steeds geholpen. Bij moeilijke weersomstandigheden worden de zwakkere renners steeds uit de wind gezet of eventueel geholpen door de sterkeren.

 

7.  Ieder lid die deelneemt aan een officiële clubuitstap dient zich te houden aan de regels van ons huisreglement en aan de geldende wegcode, indien dit niet gebeurt zal het desbetreffende lid eerst een waarschuwing krijgen en bij een volgend voorval kan het bestuur een passende sanctie voorzien. Een lid dat door het bestuur uit de club wordt gezet wegens meermaals ongepast of onveilig gedrag zal de betaalde lidgelden niet kunnen terug eisen.

 

8.  Het gebruik van een G.S.M. toestel tijdens het rijden is ten strengste verboden.

 

9.  De titel van erelid kan enkel toegekend worden, na beslissing van de raad van bestuur, aan elk gewezen effectief lid.

 

10. De raad van bestuur vergadert minstens éénmaal per drie maanden, op eenvoudige uitnodiging.

 

11. Op de tweede zondag van de maand januari zal jaarlijks de algemene vergadering plaats hebben, tijdens dewelke de voorzitter, de secretaris en de penningmeester verslag zullen uitbrengen over hun werkzaamheden van het afgelopen jaar. Op de vergadering zal dan ook de wielerkalender van dit jaar besproken worden.